Manutenção Automação

2023-08-02
:
Prapradaeng STP, Tailândia
:
Maintenance & Energy
:
Regular
Apply

Manutenção Automação

- - - - - - - - - - - -

ความสำเร็จสำคัญที่คาดหวัง
• นำวิธีการและการปฏิบัติไปใช้ในงาน (งานที่ทำเพื่อความปลอดภัย,คุณภาพ,การทำงานตามข้อกำหนด, ... )
• รักษาเครื่องจักรให้เป็นไปตามมาตราฐานอย่างยั่งยืน (มาตรฐานต่างๆ,ความสะอาด,เวลาที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วย(Cycle time), ตัวแปรสำคัญต่างๆที่มีผลต่อการผลิต, ... )
• การทำงานต่างๆในเครื่องจักรถูกบันทึก มีเอกสารและถูกวิเคราะห์
• มีประสิทธิภาพในการทำงานในเครื่องจักรของทุกกิจกรรม (การป้องกันการเกิดเบรคดาวน์, ใช้เวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขสิ่งผิดปรกติ, ประสานงานร่วมกับฝ่ายผลิต, คุณภาพของผลิตภัณฑ์, ....)
• สร้างประสิทธิภาพของการทำงานทั้งหมด (จำนวนคน/อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ทำงานที่ทำงาน, การใช้อะไหล่(Spare part), รักษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตรื่องจักรให้คงอยู่)
• สนับสนุนกระบวนการ MDP (มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา, นำความต้องการจาก 5' Min Briefing มาใช้เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุง ... )
• ทำให้เกิดสมรรถนะของเครื่องจักรที่ดีได้ในขอบเขตความรับผิดชอบ